Bucharest Leaders’ Summit: The Highway to Success
Tematică

7 noiembrie 2023  Securitate Euro Atlantică

Securitatea Euro-Atlantică în Era Digitală și Globală

Conferința este dedicată facilitării unei discuții constructive între experți, oficiali guvernamentali și alte părți interesate în domeniul securității. Scopul evenimentului este să aducă în prim-plan subiecte critice precum amenințările cibernetice, terorismul internațional, cooperarea transatlantică, stabilitatea în regiunea vecinătății și alte aspecte legate de securitatea colectivă. Prin intermediul discuțiilor, se urmărește identificarea de soluții și strategii comune care să contribuie la întărirea securității și la consolidarea parteneriatelor Euro-Atlantice.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Amenințările hibride și războiul informațional: Cum putem răspunde la tactici inovatoare și subversive utilizate de adversarii noștri în domeniul informațional și cyber?
 • Extremismul și terorismul internațional: Cum putem consolida cooperarea între statele membre pentru a combate amenințările teroriste și radicalizarea?
 • Migrarea și securitatea frontierelor: Cum putem gestiona în mod eficient fluxurile migratorii și, în același timp, să ne asigurăm că granițele noastre rămân sigure?
 • Apărarea cibernetică: Cum putem consolida capacitățile de apărare cibernetică la nivelul alianței și cum putem răspunde la atacurile cibernetice?
 • Stabilitatea în vecinătatea Euro-Atlantică: Cum putem consolida relațiile cu statele vecine și cum putem contribui la securitatea și stabilitatea lor?
 • Dotarea Armatei Române: oameni și armament. Care sunt necesitățile și care este realitatea?

7 noiembrie 2023 Egalitate de șanse

Egalitate de șanse: Un Drum către Societatea Inclusivă

Conferința va aborda subiecte precum egalitatea de șanse, incluziunea socială, drepturile persoanelor cu dizabilități, combaterea discriminării rasiale și etnice, precum și promovarea diversității și nediscriminării în toate domeniile vieții. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale egalității de șanse, de a evalua progresele și lacunele în implementarea politicilor de egalitate, de a propune soluții și acțiuni pentru îmbunătățirea situației și de a contribui la crearea unei societăți mai juste, incluzive și egalitare pentru toți cetățenii.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Egalitatea de șanse: Analizarea situației și promovarea egalității de șanse în toate domeniile, inclusiv accesul la educație, piața muncii, participarea politică și prevenirea și combaterea violenței.
 • Incluziunea socială: Discuții despre măsuri și politici pentru includerea socială a grupurilor vulnerabile, precum persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice, comunitățile marginalizate și alte grupuri discriminante.
 • Drepturile persoanelor cu dizabilități: Evaluarea situației drepturilor persoanelor cu dizabilități, identificarea obstacolelor și propunerea de măsuri pentru asigurarea accesului la educație, locuri de muncă, servicii de sănătate și participarea activă în societate.
 • Combaterea discriminării rasiale și etnice: Abordarea discriminării rasiale și etnice, promovarea dialogului intercultural și interetnic, și dezvoltarea de politici și măsuri pentru reducerea inegalităților și promovarea diversității în societate.
 • Promovarea diversității și nediscriminării: Dezbateri despre importanța diversității și nediscriminării în toate domeniile vieții, inclusiv în mediul de lucru, în educație, mass-media și societate în ansamblu, și identificarea unor strategii și inițiative pentru promovarea acestei valori.

8 noiembrie 2023 Finanțe & Bănci & Asigurări

Evoluția finanțării: Inovație, Stabilitate și Riscuri

Conferința se concentrează pe subiecte de interes major, cum ar fi reglementarea financiară, inovația tehnologică în sectorul financiar, gestionarea riscurilor, adaptarea la schimbările economice globale și provocările din industria asigurărilor. Scopul este de a genera un dialog constructiv care să aducă în prim-plan soluții și strategii pentru a consolida stabilitatea, inovația și incluziunea financiară într-un mediu economic în continuă evoluție.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Digitalizarea și inovația în sectorul financiar: Cum poate tehnologia transforma industria financiară și care sunt provocările și oportunitățile asociate cu aceasta?
 • Reglementarea financiară și stabilitatea sistemului bancar: Cum pot colabora autoritățile de reglementare și băncile pentru a asigura un mediu financiar sigur și stabil?
 • Impactul schimbărilor economice globale asupra sectorului financiar: Cum poate industria să se adapteze la evoluțiile economice globale, inclusiv la schimbările în comerțul internațional, politicile fiscale și instabilitatea piețelor emergente?
 • Incluziunea financiară și accesibilitatea serviciilor bancare: Cum pot fi eliminate barierele de acces la serviciile financiare și cum pot fi promovate inițiativele de incluziune financiară în cadrul comunităților?
 • Gestionarea riscurilor în sectorul asigurărilor: Cum pot aborda asiguratorii și autoritățile de reglementare riscurile emergente și cum pot fi îmbunătățite mecanismele de gestionare a riscurilor în industria asigurărilor?

8 noiembrie 2023 Fortele Armate Române

Contribuția României la Securitatea Globală: Misiuni, Parteneriate și Dezvoltare

Conferința va aborda subiecte precum modernizarea și capacitatea operațională a forțelor armate, colaborarea internațională și participarea României în misiuni și exerciții internaționale, pregătirea și dezvoltarea resurselor umane din cadrul armatei, precum și provocările de securitate la nivel regional și global. Scopul panelului este de a promova o mai bună înțelegere a rolului și contribuției forțelor armate române în asigurarea securității și stabilității naționale, precum și identificarea soluțiilor și strategiilor adecvate pentru a răspunde provocărilor prezente și viitoare.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Modernizarea forțelor armate române: Strategii și priorități pentru creșterea capacității operaționale și adaptarea la noile amenințări și tehnologii.
 • Colaborarea internațională în domeniul securității: Parteneriate și inițiative regionale și internaționale pentru consolidarea cooperării și schimbul de informații între forțele armate.
 • Participarea României în misiuni și exerciții internaționale: Experiențe, lecții învățate și beneficiile implicării în operațiuni de menținere a păcii și exerciții multinaționale.
 • Dezvoltarea resurselor umane în forțele armate: Strategii și programe pentru pregătirea, instruirea și dezvoltarea personalului militar, inclusiv abordarea aspectelor legate de atragerea și retenția personalului excelpțional
 • Provocările de securitate la nivel regional și global: Analiza amenințărilor și tendințelor actuale și viitoare, inclusiv evoluțiile în domeniul cyber, securitatea energetică, terorismul și instabilitatea în regiunea extinsă a Mării Negre și în contextul NATO și UE.

9 noiembrie 2023 Sănătate și Asigurări de sănătate

Sănătate pentru Toți: Acces, Calitate și Inovație

Conferința va aborda subiecte precum accesibilitatea serviciilor medicale, infrastructura și resursele sanitare, managementul pandemiei și lecțiile învățate, îmbunătățirea calității asistenței medicale și inovarea în sănătate, finanțarea și sustenabilitatea sistemului de asigurări de sănătate, precum și eficiența și transparența sistemului de asigurări de sănătate.
Scopul evenimentului este de a aduce în prim-plan provocările și oportunitățile din sistemul sanitar românesc și de a identifica soluții și strategii eficiente pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate, pentru creșterea accesibilității și calității serviciilor medicale și pentru promovarea bunăstării generale a populației, și de a contribui la crearea unui sistem de asigurări de sănătate eficient, echitabil și orientat către nevoile cetățenilor.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Accesul la servicii de sănătate în România: Cum poate fi asigurat un acces echitabil și universal la îngrijiri medicale, în special în zonele rurale și defavorizate?
 • Calitatea asistenței medicale: Cum poate fi îmbunătățită calitatea serviciilor medicale în România, inclusiv prin standarde mai ridicate de formare profesională și asigurarea unui cadru de lucru adecvat pentru personalul medical
 • Infrastructura și resursele din sistemul de sănătate: Cum poate fi consolidată infrastructura medicală și cum pot fi gestionate în mod eficient resursele și echipamentele medicale necesare pentru a răspunde nevoilor populației
 • Reformele în sistemul sanitar: Ce reforme structurale și de management sunt necesare pentru a eficientiza și a îmbunătăți sistemul de sănătate românesc?
 • Inovare și digitalizare în domeniul sănătății: Cum pot fi tehnologiile digitale și inovațiile în domeniul sănătății utilizate pentru a îmbunătăți prevenția, diagnosticul, tratamentul și gestionarea sănătății în România?
 • Finanțarea și sustenabilitatea sistemului de asigurări de sănătate: Evaluarea sistemului actual de finanțare a sănătății și identificarea soluțiilor pentru asigurarea unei finanțări eficiente, durabile și echitabile, precum și discuții despre modalități de îmbunătățire a gestionării fondurilor în sistemul de asigurări de sănătate.
 • Eficiența și transparența sistemului de asigurări de sănătate: Dezbateri despre eficiența utilizării resurselor în sistemul de asigurări de sănătate, îmbunătățirea proceselor administrative și a transparenței, precum și identificarea măsurilor pentru reducerea costurilor administrative și a risipei în sistemul de sănătate.

9 noiembrie 2023 Diplomație și relații economice

Investiții, Comerț și Cooperare Economică: România în Context Global

Conferința va aborda subiecte precum cooperarea economică bilaterală și regională, promovarea investițiilor străine, facilitarea comerțului internațional, relațiile comerciale în cadrul organizațiilor internaționale, precum și politici și acorduri comerciale. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice în diplomația economică și relațiile comerciale, de a dezvolta strategii și politici pentru promovarea intereselor economice ale României, de a discuta despre avantajele și dezavantajele acordurilor comerciale, de a explora potențialul de colaborare în sectoare cheie și de a contribui la dezvoltarea unui mediu favorabil pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea relațiilor economice durabile și echilibrate.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Cooperarea economică bilaterală și regională: Dezbateri despre modalitățile de consolidare a relațiilor economice bilaterale și regionale, identificarea oportunităților de colaborare și promovarea parteneriatelor strategice cu alte state sau organizații economice regionale.
 • Promovarea investițiilor străine: Abordarea măsurilor de atragere a investițiilor străine directe în România, identificarea sectoarelor cheie și a politicii de investiții care să stimuleze dezvoltarea economică și inovarea.
 • Facilitarea comerțului internațional: Evaluarea politicilor comerciale și mecanismelor de facilitare a comerțului internațional, identificarea barierelor comerciale și dezvoltarea de strategii pentru promovarea comerțului exterior al României.
 • Relațiile comerciale în cadrul organizațiilor internaționale: Dezbateri despre implicarea României în organizații economice internaționale precum UE, OMC sau OECD, promovarea intereselor economice și contribuția la formularea politicilor economice globale.
 • Politici și acorduri comerciale: Discuții despre negocierile și implementarea acordurilor comerciale bilaterale sau regionale, evaluarea impactului acestora asupra economiei și societății, și identificarea măsurilor pentru maximizarea beneficiilor și minimizarea riscurilor asociate acestor acorduri.

10 noiembrie 2023 Oncologie

Etică, Echitate și Progres în Oncologie: Dezbateri Interdisciplinare

Conferința va aborda subiecte precum progresele în tratamentul cancerului, terapiile inovatoare, prevenția și depistarea timpurie a cancerului, accesibilitatea la îngrijiri oncologice de calitate și aspecte de îngrijire paliativă, aspectele etice și sociale în gestionarea bolii, precum și nevoia de colaborare interdisciplinară pentru progresul în domeniul oncologiei. Scopul evenimentului este de a identifica cele mai bune practici, soluții, a promova colaborarea interdisciplinară și a discuta despre provocările și oportunitățile în cercetarea și tratamentul cancerului, în vederea îmbunătățirii rezultatelor pentru pacienți și a avansării în domeniul oncologiei, schimbul de cunoștințe și de a stimula colaborarea în vederea îmbunătățirii diagnosticului, tratamentului și îngrijirii pacienților cu cancer și de a accelera progresele în cercetarea cancerului.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Terapii personalizate în oncologie: Cum poate medicina personalizată să contribuie la îmbunătățirea eficacității tratamentului și la reducerea efectelor secundare pentru pacienții cu cancer?
 • Inovații în diagnosticul cancerului: Cum pot tehnologiile avansate, cum ar fi imagistica moleculară și teste genetice, să faciliteze diagnosticul precoce și monitorizarea progresului bolii?
 • Impactul terapiilor imunologice în tratamentul cancerului: Cum pot imunoterapia și terapiile celulare să revoluționeze abordarea terapeutică a cancerului și să îmbunătățească supraviețuirea pacienților?
 • Aspectele etice și sociale în oncologie: Cum poate fi asigurată o abordare etică și echitabilă a accesului la tratamentele inovatoare și cum pot fi abordate aspectele psihosociale și de calitate a vieții pacienților cu cancer?
 • Colaborarea interdisciplinară în cercetarea și tratamentul cancerului: Cum poate colaborarea între oncologi, cercetători, industria farmaceutică și pacienți să accelereze descoperirile și să îmbunătățească managementul global al cancerului?

10 noiembrie 2023 –Dermatologie

Sănătatea Pielii: Dincolo de Aspect – Impactul Psihologic și Calitatea Vieții

Conferința va aborda subiecte precum diagnosticul și tratamentul bolilor dermatologice comune și rare, avansurile în tehnologiile și procedurile dermatologice, impactul stilului de viață și mediul asupra sănătății pielii, precum și aspectele legate de sănătatea mintală și impactul psihologic al bolilor dermatologice. Scopul evenimentului este de a aduce în prim-plan cele mai recente cercetări și inovații în dermatologie, de a identifica metode eficiente de prevenție și tratament, și de a îmbunătăți calitatea vieții pacienților prin abordarea integrată a sănătății pielii.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Diagnosticul și tratamentul bolilor dermatologice comune: Cum poate fi asigurat un diagnostic precis și un tratament eficient pentru afecțiuni precum acneea, dermatita, psoriazisul și eczemele?
 • Avansurile în procedurile și tehnologiile dermatologice: Cum pot noile tehnologii, cum ar fi laserul, terapia cu lumină și terapia cu ultrasunete, să ofere opțiuni de tratament mai eficiente și mai puțin invazive?
 • Impactul stilului de viață și mediului asupra sănătății pielii: Cum influențează factori precum expunerea la soare, poluarea, alimentația și stresul sănătatea pielii și cum putem promova obiceiuri sănătoase pentru o piele radiantă?
 • Sănătatea mintală și impactul psihologic al bolilor dermatologice: Cum afectează bolile de piele stima de sine, calitatea vieții și sănătatea mentală a pacienților și cum pot fi abordate aceste aspecte într-o abordare integrată?
 • Prevenția și îngrijirea pielii: Cum putem educa și informa pacienții despre importanța prevenției bolilor de piele și a îngrijirii corespunzătoare a pielii, inclusiv utilizarea cremelor de protecție solară și adoptarea unei rutine de îngrijire adecvate?

13 noiembrie 2023- Cardiologie

Stilul de Viață și Inima: Îngrijirea și Prevenția în Cardiologie

Conferința va aborda subiecte precum prevenția și diagnosticul bolilor cardiovasculare, avansurile în tratamentul afecțiunilor cardiace, rolul stilului de viață și al alimentației în menținerea sănătății cardiace, precum și aspecte legate de îngrijirea pacienților cu afecțiuni cardiace cronice. Scopul evenimentului este de a aduce în prim-plan cele mai recente cercetări și practici în cardiologie, de a promova educația și conștientizarea publicului larg în privința sănătății inimii și de a îmbunătăți îngrijirea și calitatea vieții pacienților cu afecțiuni cardiace.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Prevenția bolilor cardiovasculare: Cum putem promova educația și schimbările de stil de viață pentru a reduce factorii de risc și a preveni apariția bolilor cardiovasculare, precum hipertensiunea arterială și bolile coronariene?
 • Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor cardiace: Avansurile în tehnologiile de diagnostic, precum angiografia și ecocardiografia, și noile opțiuni de tratament, cum ar fi intervențiile coronariene și implantarea de stenturi.
 • Rolul stilului de viață în sănătatea cardiacă: Cum influențează exercițiul fizic regulat, dieta sănătoasă și controlul greutății sănătatea inimii și cum putem promova aceste obiceiuri sănătoase?
 • Îngrijirea pacienților cu afecțiuni cardiace cronice: Cum putem asigura un management eficient al pacienților cu insuficiență cardiacă, aritmii sau alte afecțiuni cronice, prin intermediul îngrijirii personalizate și a gestionării corecte a medicamentelor?
 • Cercetarea și inovațiile în cardiologie: Perspective asupra cercetărilor curente și viitoare, inclusiv dezvoltarea de terapii noi și strategii de intervenție pentru îmbunătățirea sănătății cardiace și prevenirea complicațiilor cardiovasculare.

13 noiembrie 2023- Sănătate mintală

Lupta împotriva Stigmatizării: Promovarea Sănătății Mintale

Conferința va aborda subiecte precum prevenirea și diagnosticarea tulburărilor mintale, accesul la servicii de sănătate mintală, stigma asociată cu bolile mintale, promovarea bunăstării mintale și abordarea impactului sănătății mintale în diverse contexte, cum ar fi educația și locul de muncă. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale sănătății mintale în România, de a promova politicile și practicile care susțin sănătatea mintală, de a încuraja deschiderea și dialogul despre sănătatea mintală și de a contribui la crearea unei societăți mai informate, incluzive și sprijinitoare pentru persoanele cu tulburări mintale.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Prevenirea și promovarea sănătății mintale: Discuții despre măsurile preventive pentru îmbunătățirea sănătății mintale, promovarea rezilienței și gestionarea stresului, precum și identificarea strategiilor de promovare a bunăstării mintale în comunități și școli.
 • Accesul la servicii de sănătate mintală: Abordarea inegalităților în accesul la servicii de sănătate mintală, identificarea obstacolelor și propunerea de soluții pentru asigurarea unui acces echitabil și eficient la tratament și sprijin pentru persoanele cu tulburări mintale.
 • Stigma asociată cu tulburările mintale: Dezbateri despre stigmatizarea și discriminarea persoanelor cu tulburări mintale, promovarea unei abordări incluzive și sensibilizarea opiniei publice pentru a reduce stigmatizarea și a spori acceptarea și înțelegerea față de problemele de sănătate mintală.
 • Sănătatea mintală în mediul educațional: Evaluarea nevoilor și măsurilor pentru promovarea sănătății mintale în școli, dezvoltarea de programe de prevenție și intervenție timpurie, implicarea cadrelor didactice și sprijinul pentru elevi și studenți în gestionarea stresului și a problemelor de sănătate mintală.
 • Sănătatea mintală și locul de muncă: Discuții despre promovarea sănătății mintale în mediul de lucru, managementul stresului ocupational, îmbunătățirea echilibrului între muncă și viața personală, și identificarea politicilor și practicilor care sprijină bunăstarea mintală a angajaților.

14 noiembrie 2023 Energie

Securitate Energetică și Diversificarea Surselor: Rolul României în Europa

Conferința va aborda subiecte precum mixul energetic și tranziția către sursele regenerabile de energie, securitatea energetică, eficiența energetică, interconectarea cu rețelele energetice europene și inovațiile în domeniul energetic. Scopul evenimentului este de a examina oportunitățile și provocările specifice ale sectorului energetic din România, de a identifica soluții și strategii pentru promovarea unei producții de energie sustenabile, sigure și eficiente, și de a contribui la dezvoltarea unei politici energetice coerente și la creșterea sustenabilă a economiei naționale.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Tranziția către sursele regenerabile de energie: Strategii și politici pentru promovarea dezvoltării energiei regenerabile în România, inclusiv investiții în energie solară, eoliană, hidro și biomasa.
 • Securitatea energetică: Abordarea riscurilor și diversificarea surselor de energie pentru asigurarea unei aprovizionări sigure și stabile în România, inclusiv interconectarea cu rețelele energetice europene.
 • Eficiența energetică și conservarea resurselor: Măsuri și programe pentru promovarea eficienței energetice în toate sectoarele, de la clădiri și transport la industrie și agricultură.
 • Inovații în domeniul energetic: Noi tehnologii și soluții inovatoare în producția, stocarea și distribuția de energie, cum ar fi rețelele inteligente și soluțiile de stocare a energiei.
 • Rolul României în contextul european și global al energiei: Colaborarea și interconectarea cu alte țări și parteneri europeni în promovarea unor politici energetice durabile și în dezvoltarea proiectelor energetice de importanță regională și internațională.

14 noiembrie 2023 Educație și Cercetare

Inovația în Educație: Transformarea Procesului de Învățare în Era Digitală

Conferința va aborda subiecte precum inovația în educație, accesibilitatea la învățământ de calitate, finanțarea cercetării, colaborarea dintre universități și sectorul privat, precum și nevoia de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele pieței muncii. Scopul evenimentului este de a identifica soluții și strategii pentru îmbunătățirea calității educației, promovarea cercetării de excelență și crearea unui mediu favorabil inovației și dezvoltării personale a studenților și cercetătorilor.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Inovația în educație: Cum poate fi promovată inovația în procesul de predare și învățare, inclusiv utilizarea tehnologiilor digitale și metodelor de învățare bazate pe competențe?
 • Accesibilitatea și echitatea în educație: Cum poate fi asigurat un acces echitabil și inclusiv la educație de calitate pentru toți elevii, indiferent de mediul lor social, geografic sau economic?
 • Finanțarea cercetării: Cum pot fi consolidate resursele financiare pentru a sprijini cercetarea de excelență și inovarea în domeniul educației și al cercetării științifice?
 • Colaborarea între universități și sectorul privat: Cum poate fi stimulată și consolidată colaborarea între mediul academic și industrie pentru a dezvolta programe educaționale relevante pentru piața muncii și pentru a promova transferul de cunoștințe și tehnologii?
 • Adaptarea curriculumului la cerințele pieței muncii: Cum poate fi curriculumul școlar și universitar adaptat pentru a răspunde nevoilor actuale și viitoare ale pieței muncii și pentru a dezvolta competențe relevante și inovatoare la elevi și studenți?

15 noiembrie 2023 Agricultura și industria alimentară

Gestionarea Resurselor Agricole și Adaptarea la Schimbările Climatice

Conferința va aborda subiecte precum dezvoltarea durabilă a agriculturii, inovații în tehnologie și practici agricole, gestionarea resurselor și a schimbărilor climatice, politici agricole și sprijin pentru fermieri, precum și rolul agriculturii în securitatea alimentară și dezvoltarea rurală. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări în sectorul agricol din România, de a promova bune practici agricole, de a explora soluții inovatoare pentru creșterea sustenabilă a producției agricole și de a contribui la dezvoltarea unui sector agricol competitiv, eficient și durabil în România.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Dezvoltarea durabilă a agriculturii: Cum poate sectorul agricol din România să își îmbunătățească practicile pentru a asigura o producție sustenabilă, reducând impactul asupra mediului și promovând biodiversitatea?
 • Inovații în tehnologie și practici agricole: Cum pot tehnologiile moderne, cum ar fi agricultura de precizie, utilizarea datelor și automatizarea, să contribuie la creșterea eficienței și a productivității în agricultură?
 • Gestionarea resurselor și a schimbărilor climatice: Cum pot agricultorii să utilizeze eficient resursele de apă, sol și energie, și cum pot să se adapteze la schimbările climatice și fluctuațiile meteorologice?
 • Politici agricole și sprijin pentru fermieri: Cum pot politica agricolă și programele de sprijin guvernamentale să contribuie la dezvoltarea durabilă și competitivitatea agriculturii românești, inclusiv în ceea ce privește accesul la finanțare și piață?
 • Rolul agriculturii în securitatea alimentară și dezvoltarea rurală: Cum poate sectorul agricol să asigure alimente sănătoase și accesibile pentru populație, precum și să contribuie la dezvoltarea economică și socială a comunităților rurale, creând locuri de muncă și oportunități de afaceri?

15 noiembrie 2023- Investiții Străine

Facilități și Stimulente pentru Investitorii Străini: Oportunități pentru Afaceri de Succes

Conferința va aborda subiecte precum climatul investițional, facilitățile și stimulentele oferite investitorilor străini, sectorul și industriile cu potențial de creștere, infrastructura și resursele disponibile, precum și măsurile de promovare a României ca destinație atractivă pentru investiții. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări, de a explora modalități de consolidare a parteneriatelor internaționale și de a promova dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă în România prin intermediul investițiilor străine.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Climatul investițional în România: Evaluarea mediului de afaceri și analiza factorilor care influențează atragerea investițiilor străine, inclusiv aspecte legate de stabilitatea politică, reglementare și infrastructură.
 • Facilități și stimulente pentru investitorii străini: Prezentarea politicilor și măsurilor guvernamentale, cum ar fi reducerea impozitelor, granturi și facilități fiscale, care încurajează investițiile străine și sprijină dezvoltarea afacerilor.
 • Sectoare și industrii cu potențial de creștere: Identificarea sectoarelor cheie din economia românească cu oportunități atractive pentru investiții, cum ar fi tehnologia informației, energiile regenerabile, industria auto, turismul sau agricultura.
 • Infrastructură și resurse disponibile: Discuții despre infrastructura de transport, energie și telecomunicații, precum și accesul la resurse umane calificate și materii prime, care pot influența deciziile investiționale.
 • Promovarea României ca destinație de investiții: Strategii și campanii de promovare a avantajelor și oportunităților investiționale în România, inclusiv promovarea centrelor de afaceri și parcurilor industriale, precum și facilitarea colaborării între mediul de afaceri și autoritățile guvernamentale.

16 noiembrie 2023 FIV

Aspecte Sociale în Reproducerea Asistată: Provocări și Dezbateri în Domeniul FIV

Conferința va aborda subiecte precum legislația și reglementările în domeniul FIV, accesibilitatea și disponibilitatea tratamentelor de FIV, aspecte etice și sociale asociate cu reproducerea asistată, precum și avansurile tehnologice și rezultatele clinice în domeniul FIV. Scopul evenimentului este de a aduce în prim-plan aspectele cheie ale FIV în România, de a promova informarea și conștientizarea publicului larg, de a adresa preocupările etice și legale, și de a facilita accesul la tratament și sprijin pentru cuplurile infertile care apelează la FIV.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Reglementarea FIV în România: Evaluarea legislației și reglementărilor actuale privind FIV-ul în țară, inclusiv aspecte legate de limita de vârstă, donarea de ovule/spermă și gestionarea embrionilor.
 • Accesibilitatea la tratamentele de FIV: Discuții despre disponibilitatea și accesul la tratamentele de FIV în România, inclusiv aspecte legate de costuri, asigurări de sănătate și accesibilitatea în zonele rurale.
 • Implicarea etică și socială în FIV: Abordarea dilemelor etice și sociale asociate cu reproducerea asistată, inclusiv selecția embrionară, maternitatea surogat și aspectele legate de sănătatea mentală și suportul psihologic pentru cuplurile infertile.
 • Avansurile tehnologice în FIV: Discuții despre noile tehnologii și metode în domeniul FIV, cum ar fi FIV cu donator genetic, preimplantation genetic testing (PGT) și dezvoltarea tehnicilor de crioprezervare.
 • Rezultatele clinice și perspectivele de viitor: Prezentarea rezultatelor clinice obținute în România în domeniul FIV și explorarea viitoarelor direcții de cercetare și inovare în acest domeniu, precum și îmbunătățirea ratei de succes și a experienței pacienților.

16 noiembrie 2023 Vaccinarea sezonieră

Impactul Vaccinării Asupra Sănătății Publice: De la Reducerea Morbidității la Economia de Resurse

Conferința va aborda subiecte precum importanța vaccinării împotriva gripei sezoniere, HPV etc. și accesibilitatea și eficacitatea vaccinurilor, strategii de comunicare și informare a populației, impactul vaccinării asupra sănătății publice și colaborarea interinstituțională în promovarea vaccinării. Scopul evenimentului este de a promova vaccinarea ca măsură preventivă eficientă, de a răspunde preocupărilor și întrebărilor, de a dezvălui beneficiile și rezultatele vaccinării sezoniere, și de a contribui la creșterea acoperirii vaccinale și protejarea sănătății populației în România.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Importanța vaccinării împotriva gripei sezoniere: Discuții despre impactul bolii și beneficiile vaccinării în prevenirea complicațiilor și reducerea îmbolnăvirilor și deceselor asociate gripei sezoniere.
 • Eficiența și siguranța vaccinurilor sezoniere: Dezbateri despre eficacitatea vaccinurilor împotriva gripei și a altor boli respiratorii, siguranța lor și posibilele efecte secundare.
 • Strategii de comunicare și informare: Cum poate fi îmbunătățită comunicarea și informarea publicului larg despre importanța vaccinării sezoniere, inclusiv abordarea preocupărilor și rezistenței la vaccinare.
 • Impactul vaccinării asupra sănătății publice: Discuții despre impactul vaccinării în reducerea îmbolnăvirilor, internărilor spitalicești și costurilor asociate bolilor sezoniere în sistemul de sănătate.
 • Colaborare interinstituțională și parteneriate: Cum pot autoritățile sanitare, furnizorii de servicii medicale și alte organizații relevante să colaboreze pentru a promova și implementa eficient programe de vaccinare sezonieră, inclusiv logistică și distribuție adecvată a vaccinurilor.

17 noiembrie 2023 Industrie

Inovația și Digitalizarea în Industrie: Motorul Dezvoltării Sustenabile

Conferința va aborda subiecte precum dezvoltarea economică și competitivitatea industrială, inovația și tehnologiile avansate, resursele umane și calificările necesare în industrie, infrastructura și logistica, precum și stimulentele și politicile guvernamentale pentru sprijinirea dezvoltării industriale. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale industriei în România, de a promova colaborarea între sectorul public și privat, de a stimula inovația și digitalizarea în industrie și de a contribui la creșterea sustenabilă și diversificarea sectorului industrial în țară.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Dezvoltarea economică și competitivitatea industrială în România: Strategii și politici pentru creșterea competitivității industriale, diversificarea sectorului și atragerea investițiilor în industrii cheie.
 • Inovația și tehnologiile avansate în industrie: Promovarea inovației și digitalizării în procesele industriale, adoptarea tehnologiilor avansate precum Internet of Things (IoT) și inteligența artificială (AI) pentru a spori eficiența și competitivitatea.
 • Resurse umane și calificări în industrie: Abordarea nevoii de forță de muncă calificată în industrie, dezvoltarea de programe de formare și reconversie profesională pentru a răspunde cerințelor industriale actuale și viitoare.
 • Infrastructură și logistica industrială: Discuții despre infrastructura de transport, energie și telecomunicații, precum și îmbunătățirea logisticii și conectivității pentru a sprijini dezvoltarea sectorului industrial.
 • Stimulente și politici guvernamentale pentru sprijinirea industriei: Evaluarea măsurilor și politicilor guvernamentale care susțin dezvoltarea și inovația industrială, cum ar fi facilitățile fiscale, granturile și programele de sprijin pentru sectorul industrial.

17 noiembrie 2023 Stomatologie

Rolul Educației în Sănătatea Orală: Conștientizare și Îngrijire Preventivă

Conferința va aborda subiecte precum prevenția și tratamentul afecțiunilor dentare, accesul la servicii stomatologice, calitatea și siguranța tratamentelor dentare, tehnologiile și inovațiile în stomatologie, precum și educația și conștientizarea în domeniul sănătății orale. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale stomatologiei, de a promova îngrijirea orală adecvată, de a discuta despre aspecte legate de accesibilitatea și calitatea serviciilor stomatologice, și de a contribui la îmbunătățirea sănătății orale a populației și dezvoltarea unui sistem stomatologic eficient și orientat către nevoile pacienților.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Prevenția și promovarea sănătății orale: Dezbateri despre importanța igienei orale, educația pacienților în prevenirea afecțiunilor dentare și promovarea unui stil de viață sănătos pentru sănătatea orală.
 • Accesul la servicii stomatologice: Abordarea inegalităților în accesul la servicii stomatologice, identificarea barierelor financiare și geografice și propunerea de soluții pentru asigurarea unui acces echitabil la îngrijirea orală.
 • Calitatea și siguranța tratamentelor stomatologice: Evaluarea standardelor de calitate în practica stomatologică, certificarea și acreditarea profesioniștilor și unităților stomatologice și dezvoltarea de măsuri pentru asigurarea siguranței pacienților.
 • Tehnologii și inovații în stomatologie: Discuții despre tehnologiile și inovațiile recente în stomatologie, precum implanturile dentare, tehnologia digitală, materialele și instrumentele avansate, și impactul lor asupra tratamentelor dentare și experienței pacienților.
 • Educație și conștientizare în domeniul sănătății orale: Dezbateri despre importanța educației în domeniul sănătății orale, promovarea conștientizării asupra îngrijirii dentare, instruirea pacienților în tehnicile de igienă orală și dezvoltarea de programe de educație stomatologică în comunități și școli.

20 noiembrie 2023 Infrastructură și construcții

Inovare și Eficiență în Construcții și Infrastructură

Conferința va aborda subiecte precum dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare și aeroportuare, proiecte majore de infrastructură, finanțarea și investițiile în infrastructură, aspecte legate de planificare și reglementare, impactul infrastructurii asupra dezvoltării economice și sociale a României, inovațiile în construcții, sustenabilitatea și eficiența energetică în clădiri, calitatea și siguranța construcțiilor, precum și reglementările și politica în domeniul construcțiilor. Scopul evenimentului este de a identifica provocările și oportunitățile specifice ale infrastructurii și sectorului construcțiilor în România, de a promova dezvoltarea durabilă și eficientă a infrastructurii, despre sustenabilitate și eficiență energetică în clădiri, de a dezvolta strategii și politici pentru îmbunătățirea calității și siguranței construcțiilor, de a facilita colaborarea între sectorul public și privat și de a contribui la îmbunătățirea conectivității și mobilității în țară pentru beneficiul cetățenilor și al economiei naționale.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere: Evaluarea stadiului actual și planurile de dezvoltare pentru construcția și modernizarea rețelei de drumuri naționale și locale, soluționarea problemelor de trafic și îmbunătățirea siguranței rutiere.
 • Dezvoltarea infrastructurii feroviare și aeroportuare: Discuții despre investițiile și proiectele în curs de desfășurare pentru modernizarea infrastructurii feroviare și aeroportuare, îmbunătățirea conexiunilor naționale și internaționale și creșterea eficienței transportului de pasageri și de marfă.
 • Finanțarea și investițiile în infrastructură: Identificarea surselor de finanțare și atragerea investițiilor în infrastructură, inclusiv colaborarea cu instituții financiare internaționale și atragerea de fonduri europene pentru proiecte de infrastructură.
 • Planificarea și reglementarea infrastructurii: Abordarea procesului de planificare strategică a dezvoltării infrastructurii, coordonarea între diferitele niveluri de guvernare și reglementările necesare pentru a asigura o dezvoltare coerentă și durabilă.
 • Inovații în construcții: Discuții despre noile tehnologii și materiale în domeniul construcțiilor, cum ar fi construcțiile modulare, imprimarea 3D și utilizarea materialelor durabile, și impactul lor asupra eficienței și durabilității construcțiilor.
 • Sustenabilitate și eficiență energetică în clădiri: Abordarea strategiilor și soluțiilor pentru reducerea impactului asupra mediului al clădirilor, promovarea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă în construcții.
 • Calitate și siguranță în construcții: Evaluarea standardelor de calitate și siguranță în construcții, certificarea și controlul calității în toate fazele proiectelor de construcții și dezvoltarea de măsuri pentru asigurarea unor construcții sigure și durabile.
 • Reglementări și politici în domeniul construcțiilor: Discuții despre reglementările și politicile guvernamentale în domeniul construcțiilor, eficiența proceselor de autorizare și supervizare, precum și identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea mediului de reglementare și promovarea unui climat favorabil în industria construcțiilor.
 • Impactul infrastructurii asupra dezvoltării economice și sociale: Evaluarea beneficiilor infrastructurii în stimularea creșterii economice, atragerea investițiilor, crearea de locuri de muncă, conectivitatea regională, dezvoltarea turismului și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

20 noiembrie 2023 Transporturi

Conferința va aborda subiecte precum infrastructura de transport, mobilitatea urbană, transportul feroviar, rutier, aerian și maritim, precum și aspecte legate de sustenabilitate, eficiență și siguranță în transporturi. Scopul conferinței este de a identifica oportunități și provocări specifice ale transporturilor, de a dezvolta strategii și politici pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport, de a promova soluții inovatoare pentru mobilitatea urbană, de a discuta despre interconectivitatea și interoperabilitatea modurilor de transport, și de a contribui la dezvoltarea unui sistem de transporturi eficient, sigur și sustenabil.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Infrastructura de transport: Dezbateri despre investițiile în infrastructura de transport, planificarea și dezvoltarea rețelelor de drumuri, căi ferate, porturi și aeroporturi, și identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii de transport.
 • Mobilitatea urbană: Abordarea problemelor și soluțiilor legate de mobilitatea urbană, inclusiv transportul public, infrastructura pentru biciclete și pietoni, gestionarea traficului și reducerea impactului transportului asupra mediului în zonele urbane.
 • Transportul feroviar: Evaluarea situației și îmbunătățirea transportului feroviar, dezvoltarea infrastructurii feroviare, creșterea eficienței și accesibilității trenurilor și promovarea utilizării acestui mod de transport.
 • Transportul rutier: Discuții despre problemele legate de infrastructura rutieră, gestionarea traficului, siguranța rutieră și reducerea impactului transportului rutier asupra mediului, precum și identificarea măsurilor pentru îmbunătățirea calității și eficienței transportului rutier.
 • Sustenabilitate și siguranță în transporturi: Dezbateri despre strategiile și politici pentru reducerea emisiilor poluante din transporturi, promovarea vehiculelor nepoluante și a combustibililor alternativi, precum și îmbunătățirea siguranței în transporturi prin aplicarea de norme și standarde ridicate și tehnologii inovatoare.

21 noiembrie 2023 Digitalizare și securitate cibernetică

Incluziunea Digitală: Accesul la Tehnologie și Cunoștințe

Conferința va aborda subiecte precum strategia națională de digitalizare, infrastructura digitală, transformarea digitală în sectoarele public și privat, securitatea cibernetică, protecția datelor și impactul digitalizării asupra economiei și societății. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale digitalizării în România, de a promova adoptarea tehnologiilor digitale în toate aspectele vieții, de a facilita colaborarea între actorii relevanți, de a dezvălui beneficiile și riscurile digitalizării și de a contribui la dezvoltarea unei societăți digitale avansate, incluzive și sustenabile în țară.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Strategia națională de digitalizare în România: Evaluarea strategiei existente și a obiectivelor de digitalizare, identificarea progreselor și priorităților în implementarea acesteia.
 • Infrastructura digitală și conectivitatea: Discuții despre dezvoltarea infrastructurii de comunicații, extinderea accesului la internet de înaltă viteză și construirea unei infrastructuri digitale robuste și accesibile în toată țara.
 • Transformarea digitală în sectoarele public și privat: Impactul digitalizării în sectorul public, serviciile digitale oferite cetățenilor, digitalizarea administrației publice și adoptarea tehnologiilor digitale în mediul de afaceri și industrie.
 • Securitatea cibernetică și protecția datelor: Abordarea riscurilor și amenințărilor cibernetice, protecția datelor personale și a informațiilor sensibile, și promovarea unui mediu digital sigur și încrezător.
 • Impactul digitalizării asupra economiei și societății: Dezbateri despre efectele digitalizării asupra creșterii economice, inovării, ocupării forței de muncă, educației, sănătății, serviciilor publice și incluziunii digitale, și identificarea oportunităților de dezvoltare în aceste domenii.

21 noiembrie 2023 Social. Siguranța cetățeanului

Siguranța cetățeanului în fața prevenirii dezastrelor, a crimei organizate, a traficului de droguri si de persoane

Conferința va aborda subiecte precum modalitățile de prevenire și combatere a crimei organizate, strategii de identificare și urmărire a rețelelor de trafic de persoane și de droguri, cooperarea internațională în acest domeniu, protecția victimelor și recuperarea acestora, precum și impactul social și economic al acestor fenomene. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale combaterii crimei organizate și a traficului de persoane și de droguri, de a dezvolta strategii și politici eficiente în domeniu, de a promova cooperarea între instituții și organizații relevante, de a discuta despre inovații în prevenirea și combaterea acestor fenomene și de a contribui la crearea unei societăți mai sigure, mai reziliente și mai protejate împotriva acestor amenințări grave.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Prevenirea și combaterea crimei organizate: Dezbateri despre strategii și măsuri de prevenire și combatere a crimei organizate, inclusiv identificarea factorilor care contribuie la dezvoltarea acestui fenomen și dezvoltarea de politici și programe eficiente.
 • Traficul de persoane: Abordarea modalităților de identificare și urmărire a rețelelor de trafic de persoane, protecția victimelor și recuperarea acestora, cooperarea internațională în combaterea traficului de persoane și promovarea conștientizării publice.
 • Traficul de droguri: Evaluarea strategiilor de combatere a traficului de droguri, identificarea rutelor și metodelor de trafic, măsurile de prevenire și aplicarea legii, precum și dezvoltarea de programe de reabilitare pentru dependenții de droguri.
 • Cooperarea internațională: Dezbateri despre necesitatea și eficiența cooperării internaționale în combaterea crimei organizate, schimbul de informații și bune practici între state, dezvoltarea și implementarea de acorduri și convenții internaționale relevante.
 • Impactul social și economic: Discuții despre impactul crimei organizate, traficului de persoane și de droguri asupra societății și economiei, inclusiv costurile sociale, consecințele pentru sănătate și stabilitatea socială, și dezvoltarea de strategii pentru minimizarea acestui impact.

22 noiembrie 2023 Mediu și schimbări climatice

Schimbările Climatice și Adaptarea la Acestea: Acțiuni pentru Un Viitor Durabil

Conferința va aborda subiecte precum protecția biodiversității și conservarea habitatelor naturale, gestionarea resurselor naturale și a deșeurilor, schimbările climatice și adaptarea la acestea, poluarea mediului și promovarea dezvoltării durabile. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale protecției mediului, de a promova politici și practici ecologice, inovația și tehnologiile durabile, de a adresa impactul uman asupra mediului și de a contribui la crearea unei societăți mai ecologice, sustenabile și reziliente, de a discuta despre responsabilitatea socială și sustenabilitatea în sectorul privat și de a contribui la dezvoltarea unei societăți ecologic responsabile și orientate către protejarea mediului înconjurător.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Protecția biodiversității și conservarea habitatelor naturale: Strategii și măsuri pentru conservarea și restaurarea ecosistemelor și speciilor în pericol, protecția zonelor protejate și promovarea biodiversității.
 • Gestionarea resurselor naturale și a deșeurilor: Discuții despre utilizarea durabilă a resurselor naturale, gestionarea eficientă a deșeurilor și promovarea reciclării și economiei circulare.
 • Schimbările climatice și adaptarea la acestea: Evaluarea impactului schimbărilor climatice în România, măsuri de adaptare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea energiilor regenerabile.
 • Poluarea mediului și impactul asupra sănătății umane: Discuții despre poluarea aerului, apei și solului, efectele asupra sănătății umane și măsuri pentru reducerea poluării și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.
 • Protecția calității aerului și a apei: Dezbateri despre poluarea aerului și apei, identificarea surselor de poluare și dezvoltarea măsurilor pentru reducerea și prevenirea poluării, promovarea calității aerului și apei potabile pentru populație.
 • Promovarea dezvoltării durabile: Dezbateri despre integrarea principiilor dezvoltării durabile în politici și practici, includerea criteriilor de sustenabilitate în procesele decizionale și promovarea unui stil de viață responsabil față de mediu.

22 noiembrie 2023 Wellbeing

Mens sana in corpore sano. Cheia unui Stil de Viață Fericit și Sănătos

Conferința va aborda subiecte precum sănătatea mentală și fizică, echilibrul între muncă și viața personală, alimentația sănătoasă și activitatea fizică, accesul la servicii de sănătate și îngrijire de calitate, precum și factori sociali și economici care influențează bunăstarea populației. Scopul conferinței este de a identifica oportunități și provocări specifice în promovarea bunăstării în România, de a promova stiluri de viață sănătoase, de a adresa nevoile și preocupările populației în materie de sănătate și bunăstare, și de a contribui la crearea unei societăți în care fiecare individ să poată atinge un nivel optim de bunăstare și fericire.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Sănătatea mentală și gestionarea stresului: Discuții despre promovarea sănătății mentale, abordarea stresului și a tulburărilor psihologice, precum și dezvoltarea de programe și servicii de sprijin pentru sănătatea mintală în România.
 • Stilul de viață sănătos și echilibrul între muncă și viața personală: Dezbateri despre promovarea unui echilibru sănătos între carieră și viața personală, gestionarea oboselii și stresului legate de muncă, precum și încurajarea unui stil de viață activ și echilibrat.
 • Alimentația sănătoasă și activitatea fizică: Abordarea importanței unei alimentații echilibrate și a activității fizice regulate în promovarea sănătății și bunăstării, precum și identificarea unor modalități de încurajare a acestor comportamente sănătoase în rândul populației.
 • Accesul la servicii de sănătate și îngrijire de calitate: Evaluarea accesibilității și calității serviciilor de sănătate în România, identificarea nevoilor și soluțiilor pentru a asigura un acces mai echitabil și eficient la serviciile medicale și de îngrijire.
 • Impactul factorilor sociali și economici asupra bunăstării: Discuții despre inegalitățile sociale și economice și cum acestea influențează bunăstarea și sănătatea populației, identificarea politicilor și măsurilor care pot contribui la reducerea acestor inegalități și îmbunătățirea bunăstării generale.

23 noiembrie 2023 Dezvoltare durabilă

Mobilitate Durabilă și Orașe Verzi: Construirea Viitorului Sustenabil

Conferința va aborda subiecte precum protecția mediului și biodiversității, utilizarea durabilă a resurselor naturale, energiile regenerabile și eficiența energetică, mobilitatea durabilă și infrastructura verde, precum și includerea socială și reducerea inegalităților în procesul de dezvoltare. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale dezvoltării durabile în România, de a promova politici și practici sustenabile, de a aborda impactul uman asupra mediului și de a contribui la crearea unei societăți mai echitabile, reziliente și durabile în țară.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Protecția mediului și conservarea biodiversității: Strategii și măsuri pentru conservarea și restaurarea ecosistemelor și speciilor în pericol, protecția zonelor protejate și promovarea biodiversității în România.
 • Utilizarea durabilă a resurselor naturale: Promovarea unei utilizări eficiente și sustenabile a resurselor naturale, gestionarea responsabilă a apelor, pădurilor, solului și altor resurse naturale în procesele de dezvoltare.
 • Energii regenerabile și eficiență energetică: Dezbateri despre tranziția către energii regenerabile, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea tehnologiilor verzi în sectoarele industrial, comercial și rezidențial.
 • Mobilitate durabilă și infrastructură verde: Abordarea soluțiilor de transport durabile, promovarea transportului public, dezvoltarea infrastructurii pentru mobilitate electrică, promovarea ciclismului și a pietonatului, și crearea de orașe verzi și sustenabile.
 • Includerea socială și reducerea inegalităților: Discuții despre asigurarea unei dezvoltări durabile echitabile, reducerea inegalităților socio-economice și promovarea accesului la servicii sociale de bază, locuințe durabile și ocupare a forței de muncă în sectorul verde și sustenabil.

23 noiembrie 2023 Demografie

Provocările Demografice în România: Natalitate, Mortalitate și Migrație

Conferința va aborda subiecte precum natalitatea și mortalitatea, migrația internă și internațională, îmbătrânirea populației și impactul asupra pieței muncii, precum și politici demografice și sociale pentru promovarea unei dezvoltări demografice sustenabile. Scopul evenimentului este de a identifica oportunități și provocări specifice ale demografiei în România, de a evalua impactul socio-economic al evoluției demografice, de a propune politici și măsuri adecvate pentru susținerea creșterii populației, gestionarea migrației și asigurarea bunăstării și incluziunii sociale a tuturor segmentelor de populație.

Printre temele de dezbatere de abordat, propunem:

 • Natalitatea și mortalitatea în România: Analiza tendințelor demografice privind natalitatea și mortalitatea în țară, identificarea factorilor care influențează aceste rate și evaluarea măsurilor pentru promovarea creșterii natalității și reducerea mortalității.
 • Migrația internă și internațională: Discuții despre motivele și consecințele migrației interne și internaționale în România, evaluarea impactului migrației asupra populației și pieței muncii, precum și identificarea politicilor și măsurilor de gestionare a migrației.
 • Îmbătrânirea populației și impactul asupra pieței muncii: Dezbateri despre creșterea proporției populației vârstnice, impactul asupra sistemului de pensii, piața muncii și asistența socială, și identificarea soluțiilor pentru promovarea activității și includerii sociale a persoanelor în vârstă.
 • Politici demografice și sociale: Evaluarea politicilor și măsurilor demografice și sociale existente în România, propunerea de strategii și acțiuni pentru promovarea unei dezvoltări demografice sustenabile și echilibrate, și adaptarea sistemelor sociale la nevoile și schimbările demografice.
 • Impactul socio-economic al evoluției demografice: Analiza impactului demografiei asupra economiei și societății, incluzând aspecte precum piața muncii, sistemul de sănătate, educație, servicii sociale și infrastructură, și identificarea măsurilor pentru abordarea acestor impacte în mod eficient și sustenabil.
Scroll to Top